EDUKACJA
ZDALNA

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

FE-01
RP-01
UE-01

Edukacja
Zdalna

Darmowe szkolenia dla nauczycieli szkół            i przedszkoli województwa śląskiego przygotowujące do edukacji zdalnej

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Edukacja
Zdalna

Edukacja
Zdalna

Nasz nowy Projekt realizowany jest dzięki pozyskaniu grantu z Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) na zadanie związane z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt umożliwia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach 200 Nauczycielom!

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń  Nauczycieli szkół oraz przedszkoli.

Zajęcia odbędą się od drugiej połowy kwietnia  do końca maja.

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację
w przedszkolach i szkołach przez kadrę Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół             i przedszkoli.

Planowane działania:
Rekrutacja Uczestników Projektu.
Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli:

– 13 godzin dydaktycznych zajęć online w czasie rzeczywistym.

– 12 godzin dydaktycznych zajęć offline w czasie              i miejscu wybranym przez Uczestnika Projektu ale niepóźnej niż do ostatniego dnia roku szkolnego 2022/2023.

Doradztwo dla Uczestników Projektu.
23 czerwca 2023r – zakończenie Projektu.

Ilość godzin szkolenia on+offline:

25 godzin dydaktycznych:

– 13 godzin dydaktycznych zajęć online w czasie rzeczywistym.

– 12 godzin dydaktycznych zajęć offline

Adresaci Projektu:

Nauczycieli szkół i przedszkoli.

Czas trwania projektu
od 1 kwietnia 2023r. do 23 czerwca 2023r.

Grantobiorca:
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli            w Rybniku: odn.rybnik@gmail.com

Każdy Uczestnik Projektu będzie miał możliwość wyboru 3 z 12 proponowanych przez ORE tematach:
1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
3) Metodyka edukacji zdalnej;
4) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
5) Narzędzia edukacji zdalnej (np. VR,AR, IA);
6) Zintegrowana Platforma Edukacyjna;
7) MS Teams;
8) Zoom;
9) Google Meet;
10) Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
11) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
12) Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Wsparcie może być realizowane:
– w formie zdalnej lub
– częściowo zdalnej, np. kursów online, webinariów, telespotkań, telekonferencji, itp.

Działania wspierające szkoły i przedszkola mają obejmować:                                                                                                    – rozwijanie kompetencji kadry szkół i przedszkoli          w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania edukacją zdalną m.in. poprzez prowadzenie:
1) doradztwa w zakresie metod i strategii pracy             w systemie zdalnym;
2) pomocy w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;
3) instruktażu dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych, doradztwa w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb   i możliwości uczniów oraz metod oceniania postępów uczniów;
4) wsparcia indywidualnego i grupowego dla nauczycieli;
5) demonstracji skutecznych technik i metod pracy      z uczniem w sposób zdalny;
6) prowadzenia konsultacji dla nauczycieli;
7) wspierania nauczycieli w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z uczniem w systemie zdalnym.

Spis tematów

1. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji – nie tylko chat GPT
2. Technologie AR.
4. Smartfon lub tablet obsługujący AR Core.
5. Pobrane aplikacje na telefon – jak zastąpić drogie okulary i przygotować lekcję VR dla całej klasy?
7. Okulary AR.
8. Laboratorium przyszłości – jak korzystać.
10. Przykłady aplikacji AR.
11. Przykłady ćwiczeń.
12. Kolorowanki z elementami rozszerzonej rzeczywistości.
13. Gotowe scenariusze zadań z elementami rozszerzonej rzeczywistości.
15. Narrator AR.
16. Mozliwość nagrywania video, zdjęć i GIFów.
17. Wirtualne wycieczki.
18. Naklejki z głosem w tle.
19. Gadające rysunki.
20. Nagrywanie wiadomości głosowej przez uczniów i wymiana w parach.

ŚRODOWISKO

Platforma
ZPE

Platforma
ZPE

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) została uruchomiona w lutym 2019 r. Obecnie jest profesjonalnym, przyjaznym i bezpiecznym dla użytkowników narzędziem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wykorzystania przez szkoły oraz przedszkola w nauczaniu na odległość.

HARMONOGRAM

Terminy
szkolenia

HARMONOGRAM

Terminy
Szkolenia

I termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

23.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 22.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50
II termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

14.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 27.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50
III termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

25.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 27.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50
IV termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

30.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 27.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zainteresowany?
Wypełnij formularz już teraz!
Liczba miejsc jest ograniczona

Zainteresowany?
Wypełnij formularz!
Liczba miejsc
jest ograniczona!

KONTAKT

Bądźmy
w kontakcie

Bądźmy
w kontakcie

FAQ

Najważniejsze pytania

Najważniejsze pytania

Obecność na zajęciach online w czasie rzeczywistym.
Udział w zajęciach offline na platformie ZPE
(w dowolnym czasie i miejscu, niepóźniej niż do 30 maja 2023r.)

Uznaje się, że Uczestnik indywidualny nabył kompetencje, gdy ukończył minimum 5 modułów szkoleń
i otrzymał zaświadczenie/certyfikat.

1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
3) Metodyka edukacji zdalnej;
4) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
5) Narzędzia edukacji zdalnej (np. VR,AR, IA);
6) Zintegrowana Platforma Edukacyjna;
7) MS Teams;
8) Zoom;
9) Google Meet;
10) Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
11) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
12) Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Nauczyciele szkół i przedszkoli zobowiązani są do odbycia szkolenia obejmującego minimum 5 modułów tematycznych, w tym obowiązkowo moduły:
– Metodyka edukacji zdalnej i
– Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Wybór pozostałych 3 modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami oraz specyfiką wynikającą z nauczanych przedmiotów, etapów edukacyjnych.

Grantodawca realizuje szkolenie na bazie materiałów przygotowanych przez ORE, zamieszczonych na ZPE. Zadaniem grantobiorcy będzie uzupełnienie tych materiałów o kontekst praktyczny, przedmiotowy, ew. dodatkowe narzędzia edukacji zdalnej, przykłady dobrych praktyk z zakresu realizowania edukacji w formie zdalnej, inne obszary, zgodnie z określonymi potrzebami nauczycieli.

Formą realizacji części szkolenia mogą być webinaria, czaty. Będą one jedną z funkcjonalności dostępnych na ZPE.

Grantodawca nie określił wymagań w tym zakresie. Z uwagi na cel realizacji grantów warunkiem realizacji jest organizacja minimum 50% zajęć w formie zdalnej, dotyczy to czasu trwania całego szkolenia.

Zaprojektowanie zadań aktywizujących uczestników, ich proporcje, formy zależą od koncepcji przyjętej przez grantobiorcę.

Uczestnik może wybrać 5 modułów z czego dwa moduły szkoleniowe mają charakter obligatoryjny, są to:

– Metodyka edukacji zdalnej oraz
– Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

W opisanej sytuacji możliwe jest przyjęcie różnych rozwiązań organizacyjnych. O ich wyborze decyduje grantobiorca z zachowaniem zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków.

W przypadku małych grup można np. realizować zajęcia w formie zdalnej, duże grupy dzielić na mniejsze zespoły, adekwatnie do formy realizacji zajęć.

Na etapie szkolenia kadry PDN i BP treści szkolenia mogą być uzupełnione/dostosowane do potrzeb uczestników szkoleń. Określony w ramowym programie czas trwania modułu został określony na poziomie minimalnym. Może zostać zwiększony, w zależności od potrzeb konkretnych grup uczestników.

Tak, istnieje taka możliwość. Jest to w przypadku, kiedy przeprowadzona diagnoza potrzeb nauczycieli wskazuje na konieczność zmodyfikowania niektórych treści modułów technologicznych.

Na etapie szkolenia nauczycieli szkół i przedszkoli zadaniem grantobiorcy jest uzupełnienie bazowych treści szkolenia m.in o kontekst praktyczny, przedmiotowy, ew. dodatkowe narzędzia edukacji zdalnej, przykłady dobrych praktyk z zakresu realizowania edukacji
w formie zdalnej, inne obszary, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli szkół i przedszkoli. Tym samym wydłużeniu ulegnie czas realizacji poszczególnych modułów, przy czym każdy uczestnik wybiera min. 5 tematów, w tym obligatoryjnie moduł Metodyka Edukacji Zdalnej i Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Liczba zaplanowanych w ramach wsparcia godzin doradztwa nie została określona. Będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb nauczycieli, określonych na etapie diagnozy potrzeb.

Poszerzenie treści jest możliwe zarówno w ramach dodania nowego modułu, jak również dołożenia ich do modułów już istniejących.
Z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia rozwiązanie drugie będzie prostsze