EDUKACJA
ZDALNA

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE

FE-01
RP-01
UE-01

Edukacja
Zdalna

Darmowe szkolenia dla nauczycieli szkół            i przedszkoli województwa śląskiego przygotowujące do edukacji zdalnej

Edukacja
Zdalna

Darmowe szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli województwa śląskiego przygotowujące do edukacji zdalnej

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Edukacja
Zdalna

Edukacja
Zdalna

Nasz nowy Projekt realizowany jest dzięki pozyskaniu grantu z Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) na zadanie związane z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt umożliwia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach 200 Nauczycielom!

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń  Nauczycieli szkół oraz przedszkoli.

Zajęcia odbędą się od drugiej połowy kwietnia  do końca maja.

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację
w przedszkolach i szkołach przez kadrę Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół             i przedszkoli.

Planowane działania:
Rekrutacja Uczestników Projektu.
Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli:

– 13 godzin dydaktycznych zajęć online w czasie rzeczywistym.

– 12 godzin dydaktycznych zajęć offline w czasie              i miejscu wybranym przez Uczestnika Projektu ale niepóźnej niż do ostatniego dnia roku szkolnego 2022/2023.

Doradztwo dla Uczestników Projektu.
23 czerwca 2023r – zakończenie Projektu.

Ilość godzin szkolenia on+offline:

25 godzin dydaktycznych:

– 13 godzin dydaktycznych zajęć online w czasie rzeczywistym.

– 12 godzin dydaktycznych zajęć offline

Adresaci Projektu:

Nauczycieli szkół i przedszkoli.

Czas trwania projektu
od 1 kwietnia 2023r. do 23 czerwca 2023r.

Grantobiorca:
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli            w Rybniku: odn.rybnik@gmail.com

Każdy Uczestnik Projektu będzie miał możliwość wyboru 3 z 12 proponowanych przez ORE tematach:
1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
3) Metodyka edukacji zdalnej;
4) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
5) Narzędzia edukacji zdalnej (np. VR,AR, IA);
6) Zintegrowana Platforma Edukacyjna;
7) MS Teams;
8) Zoom;
9) Google Meet;
10) Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
11) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
12) Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Wsparcie może być realizowane:
– w formie zdalnej lub
– częściowo zdalnej, np. kursów online, webinariów, telespotkań, telekonferencji, itp.

Działania wspierające szkoły i przedszkola mają obejmować:                                                                                                    – rozwijanie kompetencji kadry szkół i przedszkoli          w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania edukacją zdalną m.in. poprzez prowadzenie:
1) doradztwa w zakresie metod i strategii pracy             w systemie zdalnym;
2) pomocy w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;
3) instruktażu dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w systemie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych, doradztwa w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb   i możliwości uczniów oraz metod oceniania postępów uczniów;
4) wsparcia indywidualnego i grupowego dla nauczycieli;
5) demonstracji skutecznych technik i metod pracy      z uczniem w sposób zdalny;
6) prowadzenia konsultacji dla nauczycieli;
7) wspierania nauczycieli w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z uczniem w systemie zdalnym.

Spis tematów

1. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji – nie tylko chat GPT
2. Technologie AR.
4. Smartfon lub tablet obsługujący AR Core.
5. Pobrane aplikacje na telefon – jak zastąpić drogie okulary i przygotować lekcję VR dla całej klasy?
7. Okulary AR.
8. Laboratorium przyszłości – jak korzystać.
10. Przykłady aplikacji AR.
11. Przykłady ćwiczeń.
12. Kolorowanki z elementami rozszerzonej rzeczywistości.
13. Gotowe scenariusze zadań z elementami rozszerzonej rzeczywistości.
15. Narrator AR.
16. Mozliwość nagrywania video, zdjęć i GIFów.
17. Wirtualne wycieczki.
18. Naklejki z głosem w tle.
19. Gadające rysunki.
20. Nagrywanie wiadomości głosowej przez uczniów i wymiana w parach.

TRENER

Klaudia
Rogalska

Klaudia
Rogalska

Klaudia Rogalska –
nauczyciel języka angielskiego, metodyk, trener TIK oraz AR/VR/ IA w NODN w Rybniku.
Szkolenia w Cambridge Bell Teacher Campus, autor kursów online oraz cyfrowych pomocy edukacyjnych.

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

POZNAJ NASZEGO TRENERA

Zobacz
nagrania
Trenera

Chcąc przybliżyć Państwu sylwetkę naszej Trenerki, zachęcamy do zobaczenia udostępnionych przez nas materiałów na których można zobaczyć przykładowe szkolenie Pani Klaudii Rogalskiej. 

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

POZNAJ
NASZEGO TRENERA

Zobacz
nagrania
Trenera

Klaudia
Rogalska

Chcąc przybliżyć Państwu sylwetkę naszej Trenerki, zachęcamy do zobaczenia udostępnionych przez nas materiałów na których można zobaczyć przykładowe szkolenie Pani Klaudii Rogalskiej. 

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

ŚRODOWISKO

Platforma
ZPE

Platforma
ZPE

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) została uruchomiona w lutym 2019 r. Obecnie jest profesjonalnym, przyjaznym i bezpiecznym dla użytkowników narzędziem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wykorzystania przez szkoły oraz przedszkola w nauczaniu na odległość.

HARMONOGRAM

Terminy
szkolenia

HARMONOGRAM

Terminy
Szkolenia

I termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

23.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 22.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50
II termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

14.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 27.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50
III termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

25.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 27.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50
IV termin:
22.04.2023r.
(lub 13.05.2023)
09.00 – 15.30
9 x 45min

30.05.2023
17.00 – 20.10
4 x 45min

12h offline: od 27.04.2023r.
do 30.05.2023r.

Limit miejsc: 50

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zainteresowany?
Wypełnij formularz już teraz!
Liczba miejsc jest ograniczona

Zainteresowany?
Wypełnij formularz!
Liczba miejsc
jest ograniczona!

KONTAKT

Bądźmy
w kontakcie

Bądźmy
w kontakcie

FAQ

Najważniejsze pytania

Najważniejsze pytania

Obecność na zajęciach online w czasie rzeczywistym.
Udział w zajęciach offline na platformie ZPE
(w dowolnym czasie i miejscu, niepóźniej niż do 30 maja 2023r.)

Uznaje się, że Uczestnik indywidualny nabył kompetencje, gdy ukończył minimum 5 modułów szkoleń
i otrzymał zaświadczenie/certyfikat.

1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
3) Metodyka edukacji zdalnej;
4) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
5) Narzędzia edukacji zdalnej (np. VR,AR, IA);
6) Zintegrowana Platforma Edukacyjna;
7) MS Teams;
8) Zoom;
9) Google Meet;
10) Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
11) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
12) Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Nauczyciele szkół i przedszkoli zobowiązani są do odbycia szkolenia obejmującego minimum 5 modułów tematycznych, w tym obowiązkowo moduły:
– Metodyka edukacji zdalnej i
– Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Wybór pozostałych 3 modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami oraz specyfiką wynikającą z nauczanych przedmiotów, etapów edukacyjnych.

Grantodawca realizuje szkolenie na bazie materiałów przygotowanych przez ORE, zamieszczonych na ZPE. Zadaniem grantobiorcy będzie uzupełnienie tych materiałów o kontekst praktyczny, przedmiotowy, ew. dodatkowe narzędzia edukacji zdalnej, przykłady dobrych praktyk z zakresu realizowania edukacji w formie zdalnej, inne obszary, zgodnie z określonymi potrzebami nauczycieli.

Formą realizacji części szkolenia mogą być webinaria, czaty. Będą one jedną z funkcjonalności dostępnych na ZPE.

Grantodawca nie określił wymagań w tym zakresie. Z uwagi na cel realizacji grantów warunkiem realizacji jest organizacja minimum 50% zajęć w formie zdalnej, dotyczy to czasu trwania całego szkolenia.

Zaprojektowanie zadań aktywizujących uczestników, ich proporcje, formy zależą od koncepcji przyjętej przez grantobiorcę.

Uczestnik może wybrać 5 modułów z czego dwa moduły szkoleniowe mają charakter obligatoryjny, są to:

– Metodyka edukacji zdalnej oraz
– Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

W opisanej sytuacji możliwe jest przyjęcie różnych rozwiązań organizacyjnych. O ich wyborze decyduje grantobiorca z zachowaniem zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków.

W przypadku małych grup można np. realizować zajęcia w formie zdalnej, duże grupy dzielić na mniejsze zespoły, adekwatnie do formy realizacji zajęć.

Na etapie szkolenia kadry PDN i BP treści szkolenia mogą być uzupełnione/dostosowane do potrzeb uczestników szkoleń. Określony w ramowym programie czas trwania modułu został określony na poziomie minimalnym. Może zostać zwiększony, w zależności od potrzeb konkretnych grup uczestników.

Tak, istnieje taka możliwość. Jest to w przypadku, kiedy przeprowadzona diagnoza potrzeb nauczycieli wskazuje na konieczność zmodyfikowania niektórych treści modułów technologicznych.

Na etapie szkolenia nauczycieli szkół i przedszkoli zadaniem grantobiorcy jest uzupełnienie bazowych treści szkolenia m.in o kontekst praktyczny, przedmiotowy, ew. dodatkowe narzędzia edukacji zdalnej, przykłady dobrych praktyk z zakresu realizowania edukacji
w formie zdalnej, inne obszary, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli szkół i przedszkoli. Tym samym wydłużeniu ulegnie czas realizacji poszczególnych modułów, przy czym każdy uczestnik wybiera min. 5 tematów, w tym obligatoryjnie moduł Metodyka Edukacji Zdalnej i Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Liczba zaplanowanych w ramach wsparcia godzin doradztwa nie została określona. Będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb nauczycieli, określonych na etapie diagnozy potrzeb.

Poszerzenie treści jest możliwe zarówno w ramach dodania nowego modułu, jak również dołożenia ich do modułów już istniejących.
Z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia rozwiązanie drugie będzie prostsze