„Metody wolne od przemocy pozwalają rozwijać empatię i zrozumienie, dzięki czemu stajemy się bardziej ludzcy, przez co bardziej zasługujemy na wspaniałe towarzystwo psów, do których szlachetności często nie dorastamy”


Dr Michael W.Fox

 

Kurs zawodowy, instruktorski w zakresie dogoterapii/kynoterapii czyli terapii kontaktowej z udziałem psa

      pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego

! Udział w kursie bez psa !


Dogoterapia to jedna z form animaloterapii, inaczej zwana terapią kontaktową lub terapią z udziałem zwierząt, która zyskuje coraz większą popularność. Forma wspomagania rozwoju dziecka w obecności psa na zajęciach staje się pożądaną alternatywną formą uczenia dzieci, dlatego należy się tylko cieszyć z coraz szerzej wprowadzanej do szkół i przedszkoli tzw. edukacji humanitarnej.


Zabawa 
jest naturalną i bezinteresowną formą aktywności dziecka, która niewątpliwie spełnia znaczącą rolę w jego rozwoju psychoruchowym. Dziecko bawi się dla samej radości płynącej z zabawy, nie dąży do osiągnięcia
jakiegoś celu. Nawet gry i sporty są dla małych dzieci formą zabawy, mimo z góry narzuconego regulaminu, gdyż celem jest tam doznawanie przyjemności, a nie współzawodnictwo. W zabawie dziecko komunikuje się, osiąga wartościowe i kształcące doświadczenia, rozładowuje emocje oraz uczy się zachowań prospołecznych. Różne formy zabaw, np.: tematyczne, konstrukcyjne, sportowe, z elementami rytmiki uczą koncentracji uwagi, obserwacji, rozwijają poczucie sukcesu i rosnącej kompetencji.


Spotkanie z Psem (SP)
 – zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony. Kynoterapeuta/dogoterapeuta prowadzi dokumentację zajęć polegającą na zapisie spostrzeżeń dotyczących zachowania się podopiecznych.


Edukacja z Psem (EP)
 – zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczających poza ramy SP. Dlatego wyodrębniono je w oddzielnej formie. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.Kurs zawodowy, instruktorski w zakresie dogoterapii/kynoterapii
czyli terapii kontaktowej z udziałem psa
 


Cel kursu:
 kompleksowy kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do
Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007.


Adresaci kursu:

zainteresowane kynoterapią/dogoterapią osoby:
– pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy  społecznej lub
– mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
– planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną.
– osoby co najmniej z wyształceniem średnim


Program kursu

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli, wolontariuszy oraz pracowników oświatowych do prowadzenia zajęć z zakresu dogoterapii/kynoterapii. Plan zajęć Kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne z zakresu oligofrenopedagogiki, psychologii rozwojowej, elementów logopedii, podstaw z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz metodologii prowadzenia zajęć z udziałem psa. W ramach warsztatów Uczestnik pozna metody i techniki szkolenia psów terapeutycznych.

Kynoterapia/dogoterapia, to umiejętność osiągania celów terapeutycznych poprzez udział w zajęciach psa.

Kurs Doskonalenia Zawodowego z zakresu terapii kontaktowej z udziałem psa odbywa się w ramach dokształcania zawodowego dla nauczycieli i pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu kynoterapii.

 

Wykłady:

·         „Trzy płaszczyzny porozumienia – jak budować konstruktywną relację z psem pracującym”,

·         „Metody pozytywnego wzmocnienia w szkoleniu psów terapeutycznych”,

·         „Techniki pozytywnego wzmacniania w szkoleniu psów terapeutycznych”,

·         „Kynoterapia – definiowanie”,

·         „Kynoterapia – charakterystyka zagadnienia i badania naukowe”,

·         „Klasyfikacja zajęć z udziałem psa”,

·         „Higiena pracy psa terapeutycznego”,

·         „Elementy psychologii rozwojowej”,

·         „Elementy psychologii wychowawczej”,

·         „Elementy psychologii klinicznej”,

·         „Komunikacja interpersonalna z dzieckiem w kontekście terapii wspieranej udziałem psa”,

·         „Pedagogika specjalna w ujęciu kynoterapeutycznym”,

·         „Elementy logopedii – studium przypadku na przykładzie sesji z udziałem psa terapeutycznego”,

·         „Pierwsza pomoc – podstawy ratownictwa medycznego”,

·         „Choroby odzwierzęce”.

 

Warsztaty:

·         „Zasady bezpiecznego postępowania z psem – co wpływa na poczucie bezpieczeństwa u psa i komfort jego pracy”,

·         „Nauka podstawowych ćwiczeń wykorzystywanych w kynoterapii – dynamiczne i statyczne”,

·         „Umiejętności współpracy z psem w różnych sytuacjach – zasady moderowania sesji z uwagi na psa terapeutycznego”,

·         „Umiejętność właściwego wprowadzenia i zastosowania akcesoriów terapeutycznych”,

·         „Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu kynoterapii – zajęcia z dziećmi”.

 

WYKŁADOWCY:

Instruktorzy i specjaliści kynoterapii, instruktorzy szkolenia psów, zoopsycholodzy, weterynarz, bechawiorybebewykładowcy akademiccy specjaliści – praktycy w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii.

! Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyki otrzymują Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) na druku MEN.

Uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji: kynoterapia/dogoterapia. Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo absolwent otrzymuje legitymację w wersji plastikowej wraz z numerem UBEZPIECZENIA, zaświadczenie MEN oraz CERTYFIKAT ukończenia kursu, w języku polskim i angielskim, umożliwiający podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora dogoterapii 
daje możliwość legalnego zatrudnienia w zakresie prowadzenia m.in.: zajęć dogooterapeutycznych jako terapii wspomagającej inne terapie, zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem psów organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz innych form zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą psy. Ponadto, osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych, zajęciach rekreacyjnych z wykorzystaniem psów organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,  innych formach zajęć zorganizowanych, w których uczestniczą psy, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych a które nie posiadają cech terapii oraz rekreacji.

Uzyskanie imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia zawodowego, który  jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 z 2010 r. z późn. zm.). Kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007.

Dodatkowo otrzymujecie Państwo zaświadczenie o otrzymaniu licencji zawodowej, który jest dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień zawodowych. Otrzymany certyfikat stanowi dokument wpisania Państwa na listę licencjonowanych dogoterapeutów akredytowanych przez Polski Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących.

! Na podstawie Zaświadczenia absolwenci kursu mogą obiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certfikowanych Kynoterapeutów.

Dogoterapia jest terapią wspomagającą inne terapie specjalistyczne. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje.

Dogoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.

 

Wymogi stawiane uczestnikom szkolenia

Zawód dogoterapeuty jest wpisany na listę zawodów prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z tego powodu przed osobami wykonującymi ten zawód, MPiPS stawia wymagania dotyczące stopnia wykształcenia i posiadanej wiedzy. Jest to wymóg formalny i nie podlega negocjacjom i umowom indywidualnym.

Dogoterapeuta jest zawodem zakwalifikowanym do działu obejmującego samodzielnych specjalistów. Zgodnie z wymogiem ustawodawcy – samodzielny specjalista musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Dogoterapia jest terapią wspomagającą inne terapie specjalistyczne. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadząca samodzielnie terapię powinna posiadać odpowiednie dokumenty i wykształcenie pozwalające na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejętności, który dana terapia obejmuje.

Dogoterapia nie może być traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdyż (na podstawie prowadzonych dotychczas światowych badań) nie posiada cech samodzielności terapeutycznej – nie może być traktowana jako samodzielna, zamknięta metoda leczenia.

Zjazdy:  Kursy prowadzone są w systemie weekendowym. 6 zjazdów w soboty, zajęcia od 9.00 do 15.00

Część zajęć teoretycznych dla platformie zdalnego nauczania.

Cena1500 zł brutto za osobę, w tym: 400,00 zł płatne zaliczkowo – data wpłaty decyduje o terminie wpisania na listę uczestników kursu. Kwota ta stanowi dla organizatora gwarancję Państwa uczestnictwa w szkoleniu.

Pozostała kwotę można wpłacać ratalnie (bez dodatkowego oprocentowania) do dnia zakończenia kursu.
W przypadku potrzeby rozłożenia opłat na większą ilość rat, prosimy o kontakt z nami przed rozpoczęciem szkolenia w celu ustalenia indywidualnego terminarza wnoszenia opłat.

Prowadzimy również szkolenia dofinansowane przez Urząd Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz EFS.

Zniżki cenowe:

·         w przypadku jednoczesnego zgłoszenia minimum 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników;

·         w przypadku jednoczesnego zgłoszenia minimum 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.