Pedagog Specjalny – studia podyplomowe

Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.


Każdy słuchacz ma obowiązek zrealizować praktyki z “Modułu I 60 h”, które powinny dotyczyć innej specjalności niż obecnie studiowana (z zakresu pedagogiki specjalnej). Student na specjalności “Pedagogika specjalna – Logopedia”, nie może realizować praktyk z logopedii w ramach tego modułu.

Każdy słuchacz ma obowiązek zrealizować praktyki “Moduł II 120 h”, które powinny dotyczyć zakresu aktualnie studiowanego kierunku/specjalności.

Okres realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do dnia ostatnich zajęć.

Wymagana dokumentacja:

Każdy słuchacz studiów podyplomowych na koniec studiów składa:
• dwa skierowania z wypełnionym potwierdzeniem przyjęcia do placówki
(dolna część skierowania – “Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu”).
• dziennik praktyk,
• scenariusz zajęć,
• arkusz obserwacji zajęć,
• opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem Dyrektora placówki.Skip to content